12 Şubat 2013 Salı

SPK'dan Galatasaray'a para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hakkında toplam 713 bin 226 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca dönemin 7 yönetim kurulu üyesine de 114 bin 464'er lira idari para cezası uygulanması karara bağlandı.SPK bülteninde yer alan açıklama şöyle:
1. İdari Para Cezaları

I) Kurul Karar Organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/144 sayılı kararı;

1) Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin (GS Sportif A.Ş.) futbolcu sözleşmelerine ilişkin fesih bedellerini Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 38 paragraf 75 ve 78 hükümlerine aykırı olarak 30.11.2010, 28.02.2011, 31.05.2011 ve 31.08.2011 tarihli finansal tablolarda yeniden değerleme yöntemi ile değerlemesi suretiyle finansal tablolarının, Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Tebliği uyarınca şirketlerce uygulanması zorunlu olan UMS/UFRS hükümlerine aykırı olarak hazırlanıp kamuya açıklanması ve finansal tablolara hatalı olarak yansıtılan değer artış fonunun aktif toplamının önemli bir kısmını oluşturması (%42-44) nedeniyle;

a. GS Sportif A.Ş. hakkında toplam 369.834 TL tutarında idari para cezası tesis edilmesine,

b. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, söz konusu finansal tabloların sermaye piyasası m evzuatına aykırı olarak düzenlenerek kamuya açıklanmasına ilişkin olarak, ilgili dönemlerde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idaripara cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınmasının ve söz konusu kararların alınması es nasında yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmamasının sağlanmasının GS Sportif A.Ş.'den istenmesine,

2) 31.05.2010 ve 31.08.2010 tarihli finansal tablolarda, değerlemeye tabi tutulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin 2 nolu muhasebe politikası dipnotunda hatalı olarak “futbolculara ödenen fesih bedelleri” ifadesine yer verilmiş olması ve 31.08.2010 tarihli finansal tablolara ilişkin 19 nolu dipnotun 31.08.2010 tarihli bilançodaki maddi olmayan duran varlıklar tutarı ile tutarsız olması nedeniyle GS Sportif A.Ş.'nin uyarılmasına,

3) 30.11.2010, 28.02.2011, 31.05.2011 ve 31.08.2011 hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortakların bilgilendirilmesini teminen konunun şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının GS Sportif A.Ş.'den istenmesine, karar verilmiştir.

II) Kurul Karar Organı’nın 12.02.2013 tarih ve 5/165 sayılı kararı;

1) Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.ş. (GS Sportif A.Ş.) tarafından, 2007-2010 dönemi içerisinde, Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğlerinde yer alan düzenlemelere aykırı olarak, zamanında veya hiç açıklanmayan veya eksik olarak açıklanan ve listesi aşağıda verilen* toplam dokuz (9) farklı özel duruma ilişkin olarak, GS Sportif A.Ş. hakkında toplam 343.392 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

2) Söz konusu özel durumların mevzuata aykırı olarak, zamanında veya hiç açıklanmaması veya eksik açıklanması nedeniyle  GS Sportif A.Ş. hakkında uygulanan 343.392 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin olarak, bahse konu aykırılıklarda sorumluluğu bulunan GS Sportif A.Ş.  yöneticilerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında karar alınmasının ve söz konusu kararın alınması esnasında bu aykırılıklarda sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunlarla iliŞkili olan gerçek ve/veya tüzel kiŞilerin oy kullanmamasının sağlanmasının GS Sportif A.ş.’den istenmesine,

3) GS Sportif A.Ş. ile birleşme öncesi müsabaka gelirlerinin (loca, vip koltuk ve kombine satış gelirleri) Galatasaray Spor Kulübü (Kulüp) ile GS Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (GS Futbol A.Ş.) arasında %90 Kulüp, %10  GS Futbol A.Ş. olarak paylaşılıyor olması, aynı oranların GS Sportif A.Ş. ile birleşme esnasında da Kulüp %90, GS Sportif A.Ş. %10 olarak korunması ve bu bilgilerin birleşme oranının tespitine ilişkin raporlarda kullanılmasına karşılık, GS Sportif A.Ş.'nin GS Futbol A.Ş. ile birleşmesine ilişkin yönetim kurulu raporunda ve duyuru metninde paylaşım oranlarına yer verilmeksizin,“Sportif A.Ş. 2010-2011 mali yılından itibaren sahip olacağı transfer gelirleri, futbolcuların imaj hakları, uluslararası turnuvalardan elde edilen performans gelirlerinin % 70’lik kısmı, amatör futbol sponsorluk ve reklam gelirleri ile birleşme sonrası müsabaka ve iletişim gelirleri, gibi pek çok gelir kalemini de bünyesine katacak ve bu faaliyetlerin yönetiminde söz sahibi olacaktır”yönünde ifadelere yer verilmesinin, Kurulumuzun yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmesini amaçlayan Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 10’uncu maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle; GS Sportif A.Ş.’nin, GS Futbol A.Ş. ile birleşmesine ilişkin 28.07.2010 tarih ve 2010/164 sayılı yönetim kurulu kararında imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri; Adnan POLAT, Mehmet Yiğit ŞARDAN, Mahir Haldun ÜSTÜNEL, Murat YALÇINDAĞ, Ali HAŞHAş, Mümtaz TAHİNCİOĞLU ve Selim SAYILGAN hakkında, aykırılığın gerçekleŞtiği 2010 yılı için belirlenen azami idari para cezası tutarı esas alınarak, ayrı ayrı 114.464’er TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

4) GS Sportif A.Ş’nin incelemeye konu özel durum açıklamalarının zamanında veya hiç yapılmaması veya eksik yapılması ya da birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunda müsabaka gelirlerinin paylaşımı konusunda yatırımcıların tam ve doğru bilgilendirilmemesi nedenleriyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan GS Sportif A.Ş. yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta GS Sportif A.Ş. ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının GS Sportif A.Ş.'den istenmesine,

5) Galatasaray Spor Kulübü ile GS Sportif A.Ş. arasında 19.09.2000 tarihinde imzalanan  Lisans Anlaşmasına aykırı şekilde Kulüp tarafından tahsil edilen ve Kurul Karar Organı’nın 10.08.2012 tarihli toplantısında yasal faizi ile birlikte GS Sportif A.Ş.’ye iade edilmesi hususunda Kulüp’ün uyarılmasına karar verilen 5.000.000 USD’lik gelire iliŞkin olarak, GS Sportif A.Ş. tarafından Kurulumuza iletilen 20.11.2012 tarihli yazıda, bahse konu 5.000.000 USD’lik tutarın yasal faizi ile birlikte (8.964.000 TL anapara, 30.05.2009-31.10.2012 dönemine iliŞkin 1.083.284,04 TL faiz olmak üzere toplam 10.047.284,04 TL) 31.10.2012 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü’ne fatura edildiği ve tevsik edici belgelerin yazı ekinde sunulduğu anlaşıldığından, konu ile ilgili olarak Kurulumuzca ilave herhangi bir işlemin yapılmamasına,
karar verilmiştir."

Hiç yorum yok: